Training Tips for Gekisai dai Ichi

Training Tips for Gekisai dai Ichi

The basic kata Gekisai dai Ni which include the introduction to the basic techniques of Nekoashi dachi, mawashi uke and Shutō Tsuki 手刀突き.