Teruo Chinen & Morio Higaonna Kata demonstrate Seiunchin & Gekisai Bunkai, Kumite, Suparimpei & (Suparimpei) Bunkai

Teruo Chinen & Morio Higaonna Kata demonstrate Seiunchin & Gekisai Bunkai, Kumite, Suparimpei & (Suparimpei) Bunkai.